วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการสัมมนาแพทยศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสัมมนาแพทยศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีหญิง แพทย์หญิงพัชรีวรรณ วิเศษสุมน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน พันตำรวจเอก นายแพทย์ณัฐพงษ์ กุลสิทธิจินดา อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงณัทญา ตรีภูริเดช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรณิช หินทอง ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ฝ่ายการศึกษาและการต่างประเทศเป็นวิทยากรพิเศษ รวมทั้งโครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5-7 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ในปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

2022-11-14T11:25:36+07:00