หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ผ่านทางระบบออนไลน์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา วสุศรี (มหาวิทยาลัยมหิดล) ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และศิษย์เก่า อีกทั้งให้ข้อชี้แนะ อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ และผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
2022-11-14T11:25:32+07:00