ชื่อคอร์ส : การตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ครั้งที่1

รหัส : Gyne2201

รายละเอียดหลักสูตร : หลักสูตรฝึกอบรม “การตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา” สำหรับบุคลาการทางการแพทย์ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ นักรังสีการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขเพื่อให้บริการทางวิชาการในสาขาวิชาที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีความเชี่ยวชาญให้แก่หน่วยงานพันธมิตรเครือข่าย

จำนวนชั่วโมง : 12 ชั่วโมง

วิทยากร :

แพทย์หญิงราชาวดี ตันวิสุทธิ์

นายแพทย์วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ

ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร

เข้าสู่ระบบ
2022-08-22T13:12:45+07:00