ภาพบรรยากาศ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในโครงการ ก้าวแรกสู่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00-16.00 . ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน

2022-08-18T14:45:38+07:00