โครงการส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ในวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพดิจิทัล โดยมีนายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ (สูตินารีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายสัมมนางานวิจัยหัวข้อพิเศษ “Future Healthcare in Digital era” ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้อง Lecture 02 ชั้น ๔ ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรวม โซน AB วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2022-08-17T11:20:09+07:00