ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Proactive assessment

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Proactive assessment โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจแนวคิดของ Proactive learning และ Proactive assessment ซึ่งต้องริเริ่มหรือออกแบบโดยนักศึกษา โดยอาจารย์จะทำหน้าที่เป็น facilitator เท่านั้น โดยในช่วงเช้า มีการบรรยายโดยคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และการอภิปรายกลุ่มย่อยโดยอาจารย์ประจำวพศส.ทุกหลักสูตร
สำหรับในช่วงบ่ายนักศึกษาทั้งหลักสูตรแพทย์และหลักสูตร Health Data Science ได้มาเข้าร่วมทำกิจกรรมออกแบบโปรแกรม Proactive assessment โดยมุ่งหวังให้นักศึกษารู้จักวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง และเตรียมความพร้อมในการสอบ Summative assessment หรือ National licensing examination
2022-08-10T15:07:48+07:00