วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสัมมนาแพทยศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสัมมนาแพทยศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร กรรมการแพทยสภา ศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ ผอ.สมพ. และท่าน ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ผอ.ศรว.เป็นวิทยากรพิเศษ ทั้งนี้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5-7 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ในปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

2022-08-05T09:17:50+07:00