ภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเรียนหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ ชั้น B1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
..
..
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งจะเริ่มเข้าเรียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565
..
..
โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงระบบการเรียนการสอนและรายละเอียดของทุกรายวิชาตลอด 2 ปี รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และยังทราบถึงประกาศหลักเกณฑ์ทางด้านการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
..
..
อีกทั้ง นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ อาจารย์ที่ปรึกษาทางคลินิก รุ่นพี่รุ่นที่ 3 เพื่อทำความรู้จักกับนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น และสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
..
..
นอกจากนี้ นักศึกษาได้ไปเยี่ยมชมและทำความรู้จักกับบุคลากรและเครื่องมือทางรังสีของ งานรังสีรักษา งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตร นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์
2022-11-14T11:22:05+07:00