ภาพบรรยากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564
2022-11-14T11:21:54+07:00