คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมหารือ กับนักวิจัยของสถาบันนาโนเทคโนโลยี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมหารือ กับนักวิจัยของสถาบันนาโนเทคโนโลยี เรื่องแนวทางความร่วมมือด้านงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการนำประโยชน์ของนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีไปใช้พัฒนางานวิจัยทางด้านตจวิทยา ณ ห้องประชุม One-north ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) ทาวเวอร์ A. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

2022-07-01T09:20:26+07:00