โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านทางผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อบรับ และแนะนำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ EdPEx กับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ จำนวนกว่า 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/มหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ EdPEx อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางและกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย

2022-06-13T15:44:15+07:00