โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN-QA) “หัวข้อ Overview Criteria of AUN-QA version 4.0”

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN-QA) “หัวข้อ Overview Criteria of AUN-QA version 4.0” ณ ห้องประชุม MC244 และผ่านทางผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ จำนวนกว่า 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้จากการอบรม ไปปรับใช้และเป็นแนวปฏิบัติในการเขียนการรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

2022-06-13T15:42:10+07:00