โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจประเมินภายนอก ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) -ประธานกรรมการ-
  2. รองศาสตราจารย์จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) -กรรมการ-
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) -กรรมการ-

โดยปีนี้ เป็นปีแรกที่คณะ ได้นำเกณฑ์ EdPEx มาดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ ผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ มุ่งสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ และเกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง2022-06-13T15:36:27+07:00