ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดงานโครงการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ ประธานชั้นปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ได้มีโอกาสการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

2022-06-07T09:23:46+07:00