ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563)

        เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563) จำนวน 34 คน ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่
       ทั้งนี้ บรรยายการในภาคเช้านักศึกษาแพทย์และผู้ปกครองได้เข้าร่วมฟังการบรรยายภาพรวมของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) และข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562, ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยวินัยของนักศึกษา พ.ศ. 2561, ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2561, การวัดและประเมินผล ปฏิทินการศึกษา และ ตารางเรียนปี 2565 แนะนำ Year Lead และ Course Coordinators ชั้นปีที่ 1 ,การประกันคุณภาพการศึกษา, ระบบการดูแลนักศึกษา หน้าที่ของอาจารย์อนุศาสกและนักจิตวิทยา, กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ CRAMDPH,Facilities สำหรับนักศึกษา เช่น สนามกีฬา หอสมุด หอพัก ,ทุนการศึกษา,ระบบสารสนเทศการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ,แนะนำการเรียน HMX และโครงการการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาไทย จากผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวงางควัฒ
        ภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์ และกิจกรรมเลือกประธานนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3 โดย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 รวมถึงกิจกรรมการเลือกประธานรุ่นของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2563) ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความอบอุ่น จากคณาจารย์ และน้องๆ นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้
        นอกจากนี้ในภาคบ่ายทีมนิตกร ได้ชี้แจงการทำสัญญาทุน โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติสำหรับผลิตแพทย์นักวิจัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563)
2022-11-14T11:21:08+07:00