พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

         วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร โอสถจันทร์ รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เลขที่ ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
         สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน กับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จะร่วมกันพัฒนาในด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านนาโนเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรมไปสู่การใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งด้านการศึกษา และการเรียนการสอน ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เช่น การเป็นอาจารย์พิเศษช่วยสอนนักศึกษาแพทย์ หรือเป็นอาจารย์พิเศษช่วยสอนระดับปริญญาโทและเอก
         นับได้ว่าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป


2022-11-14T11:20:48+07:00