ภาพบรรยากาศงานเสวนา CRA Digital Health

UpSKill เสริมทักษะสุขภาพดิจิทัลให้พร้อมรับทุกดิสรัปชั่น ยกระดับบริการสุขภาพดิจิทัลสู่คนไทย กับงานเสวนาเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล Master of Science Program in Digital Health วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ภาพบรรยากาศงานเสวนา CRA Digital Health
UpSKill เสริมทักษะสุขภาพดิจิทัลให้พร้อมรับทุกดิสรัปชั่น ยกระดับบริการสุขภาพดิจิทัลสู่คนไทย กับงานเสวนาเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล Master of Science Program in Digital Health วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เปิดมุมมอง-สร้างทักษะดิจิทัลเทรนด์ทางการแพทย์และสาธารณสุขยุคศตวรรษที่ 21
1. Session 1 :Digital Health Transformation
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ (เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)
2. Session 2 :PSCM CRA Medical Education
โดย ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล (คณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)
3. Session 3 : CRA Digital Health Program 1
3.1อาจารย์ ดร.ชวิน จองวรรณศิริ (ประธานหลักสูตร)
3.2อาจารย์ ดร.วเรศ จันทร์เจริญ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
3.3อาจารย์ ดร.ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์ (อาจารย์ผู้สอน)
4. Session 4 : CRA Digital Health Program
4.1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล (รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และแพทย์ เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
4.2 อาจารย์ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ สาขา มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน)


รับชมย้อนหลังงานเสวนา CRA Digital Health

Upskill เสริมทักษะสุขภาพดิจิทัลให้พร้อมรับทุกดิสรัปชัน ยกระดับบริการสุขภาพดิจิทัลสู่คนไทย กับงานเสวนาเปิดตัวหลักสูตร CRA Digital Health Program จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์2022-11-14T11:20:12+07:00