ภาพบรรยากาศกิจกรรม Discussion Café ระหว่างนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น. วิทยาลัยแพทยศาสตร์สรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรม Discussion Café ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเป็นการส่งเสริมการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการแพทย์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแพทย์จากทั้งสองสถาบัน โดยหัวข้อหลักของกิจกรรม Discussion Café ในครั้งนี้คือ Lifetime of a Person ซึ่งนักศึกษาจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อย่อยที่แตกต่างกัน ได้แก่ Childbirth, Childhood, Education, Work, Elderly and Death และเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 132 คน ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และนักศึกษาจาก School of Medicine มหาวิทยาลัย Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น

2022-02-18T12:02:37+07:00