ภาพบรรยากาศ โครงการอบรม UCL-CRA Faculty Development and Capacity Building Conference ครั้งที่ 3

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการ UCL-CRA Faculty Development and Capacity Building Conference ครั้งที่ 3 โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย University College London สหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 10 – 21 มกราคม 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยแพทย์ฯ ในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยหัวข้อหลักของการอบรมในครั้งนี้คือแพทยศาสตรศึกษาในประเทศไทย (Medical Education: Thinking Forward) ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 2 สัปดาห์ โดยมีหัวข้อการอบรมที่แตกต่างกันในแต่ละวัน เช่น การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 การออกข้อสอบ OSCE และ SBA
การให้การช่วยเหลือนักศึกษา การใช้นวัตกรรมกับการประเมินผล ฯลฯ และมีกิจกรรมโยคะง่ายๆ สอดแทรกในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ผ่อนคลายจากการทำงานและการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

2022-11-14T11:19:27+07:00