พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนกับมหาวิทยาลัย Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบ Online

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนกับมหาวิทยาลัย Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น โดยเข้าร่วมพิธีลงนามฯ ผ่านระบบ online เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษา ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน ความร่วมมือในการดำเนินการวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2022-02-04T17:00:12+07:00