วันที่ 27 มกราคม 2565 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนได้รับเกียรติจากกสพท. และสมพ.เชิญเป็นวิทยากรในงานการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 (TMEC2022) ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้ร่วมบรรยายผ่านระบบ online ใน Session “Sharing good practice from WFME accreditation in Thailand” หัวข้อที่บรรยายคือ การใช้ Formative assessment เพื่อพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยความร่วมมือกับ UCL, UK

2022-02-04T17:00:31+07:00