วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program) สำหรับบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program) สำหรับบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2564 จำนวน 2 รุ่น ผ่านรูปแบบ Online Zoom และ Onsite ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารได้อย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีแนวคิดทัศนคติที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน

2022-11-14T11:18:55+07:00