งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลยะลา
ในหัวข้อ “COVID – 19 Virtual Conference 2021” : Sharing Experiences for Better Outcome

ประมวลภาพงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลยะลา
ในหัวข้อ “COVID – 19 Virtual Conference 2021” : Sharing Experiences for Better Outcome
ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. เเละ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

2022-01-10T09:59:00+07:00