คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมอาสาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 / 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ในวันนี้ (3 กรกฎาคม 2564) คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมอาสาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 / 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีทีมอาจารย์แพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ อาทิด้านโภชนาการ การประเมินสุขภาพเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกายภาพบำบัด และกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่ถูกต้องแก่อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งได้แก่ ประชาชนการเคหะชุมชนหลักสี่และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โครงการอาสาจุฬาภรณ์ นับว่าเป็นแนวทางในการวางรากฐานให้ประชาชนในเขตชุมชนเมืองได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองและประชาชนชุมชนเดียวกัน ทั้งในด้านการป้องกันโรค และการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น โดยโครงการ ฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (การเคหะชุมชนหลักสี่) ได้พัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเมือง ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทั้งนี้จะมีทีมอาจารย์แพทย์ บุคลากรและนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมทำงานเป็น “อาสาจุฬาภรณ์” ไปพร้อมกันกับประชาชนในชุมชน เพื่อให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งที่ผ่านมานั้น คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและช่วยเหลือในชุมชนตลอดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19
2022-01-10T09:57:50+07:00