สาระน่ารู้ – รู้ทันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน 2021-05-18T09:52:33+07:00

สาระน่ารู้ โดยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

“รู้ทันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน”

โรคไข้หูดับจากหมูดิบ

โดย อาจารย์ สพ.ญ. ดร.วรณิช หินทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ

ภัยร้ายจากยุงลาย

โดย อาจารย์ สพ.ญ. ดร.วรณิช หินทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ

โรคพิษสุนัขบ้า ภัยร้ายจากสัตว์เลี้ยงใกล้ตัว

โดย อาจารย์ น.สพ.ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การสรรหาและการคัดเลือก)

อันตรายจากโรคพยาธิอาหาร

โดย อาจารย์ น.สพ.ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การสรรหาและการคัดเลือก)