สาระน่ารู้ – เทคโนฟิสิกส์ 2021-04-23T09:20:24+07:00

สาระน่ารู้ โดยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เทคโนโลยีทางฟิสิกส์การแพทย์และรังสีรักษา

เทคโนโลยีหุ่นทดลองฉายรังสีจากเครองพิมพ์สามมิติ

โดย โดย อาจารย์ ดร.พสิษฐ์ จารุทัสนางกูร อาจารย์ประจำคณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยลำอนุภาคโปรตอนและคาร์บอน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในงานรังสีรักษา

โดย อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)

เทคโนโลยีการป้องกันอันตรายจากรังสี

โดย อาจารย์กิตติพล เดชะวรกุล (อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)

เทคโนโลยีการวางแผนรักษา

โดย อาจารย์ เเสงอุทิศ ทองสวัสดิ์ (อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)

เทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้านการฉายแสง

โดย ผศ.พญ.ศศิกาญจน์ จำจด (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)