หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด – สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 2023-03-14T09:15:46+07:00

พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม

         ฝึกอบรมอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์โรคเลือดให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขามะเร็งวิทยาของแพทยสภา โดยมีคุณสมบัติตามค่านิยมหลักแห่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้สามารถไปปฏิบัติงานได้ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งผลิตอายุรแพทย์ และโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอายุรแพทย์มะเร็งวิทยาไม่เพียงพอ รวมทั้งมีความสามารถในการสอนและการวิจัยในโรงพยาบาลและชุมชน ตลอดจนเป็นอาจาย์แพทย์ในแหล่งการศึกษาหรือฝึกอบรมทางการแพทย์ชั้นสูงโดยจัดให้ผู้รับการฝึกอบรมมีประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) อย่างหลากหลาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์หลักสูตร
ประกาศรับสมัคร

หลักสูตรและการศึกษา

ชื่อสาขา

(ภาษาไทย)         หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

(ภาษาอังกฤษ)    Fellowship Training in Medical Oncology

ชื่อเต็ม

(ภาษาไทย)  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีเวชกรรม สาขาอายุศาสตร์มะเร็งวิทยา

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Medical Oncology

ชื่อย่อ

(ภาษาไทย) วว. สาขาอายุศาสตร์มะเร็งวิทยา

(ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Board of Medical Oncology

 คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ

(ภาษาไทย) วว. สาขาอายุศาสตร์มะเร็งวิทยา

(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Medical Oncology

หรือ Dip.Thai Board of Medical Oncology

ราชวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการฝึกอบรมและเกี่ยวข้อง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยงานอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์มการสมัคร

ติดต่อ

โทร 02 576 6000 ต่อ 8485

Email : [email protected]