ภาพบรรยากาศโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้เป็นต้นแบบค่านิยม “CHULABHORN” ครั้งที่ 2 “Benevolence”  

ภาพบรรยากาศโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้เป็นต้นแบบค่านิยม “CHULABHORN” ครั้งที่ 2 “Benevolence”
ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ผศ.นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน ได้รับรางวัลที่ 1 คะแนนสูงสุดด้านความเมตตากรุณา (Benevolence) ตามวัฒนธรรมองค์กร “CHULABHORN”
โดยรางวัลที่ 2 ได้แก่ ผศ.นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล และรางวัลชมเชย ได้แก่ ผศ.พญ.ศศิกาญจน์ จำจด และอ.นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2020-08-24T01:02:09+07:00