ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาในหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิ พอ.สว. ณ จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาแพทย์ นักศึกษารังสีเทคนิค และนักศึกษาเวชศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิพอ.สว.ที่จังหวัดแพร่ ตามพระดำริขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงมุ่งหวังให้นักศึกษาและบุคลากรของราชวิทยาลัยมีจิตสาธารณะและรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

2020-07-01T11:01:10+07:00