โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

วัน-เวลา: วันพุธที่ 21 และวันพฤหัสบดีที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.

สถานที่: ณ ห้องประชุม MC221 ชั้น 2 มุม A สำนักองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

กำหนดการ

2019-10-17T09:38:18+07:00