หัวข้อเรื่อง: ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานนาชาติ

วัน-เวลา : วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 62

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์

2019-09-04T00:38:31+07:00