โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่แพทย์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนสถานะและก้าวข้ามจากชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น ถือเป็นก้าวที่สำคัญของชีวิตการศึกษาเล่าเรียน เพราะชีวิตในระดับอุดมศึกษานั้นค่อนข้างแตกต่างจากชีวิตระดับมัธยมปลาย ในระดับอุดมศึกษานั้น นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ฉะนั้นการต้อนรับอย่างอบอุ่น การทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนใหม่และอาจารย์วิทยาลัยฯ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีการเตรียมพร้อมได้อย่างเหมาะสมจะสามารถทำให้นักศึกษาปรับตัวได้ดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 ขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะ และการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคตตลอดจนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพของนักศึกษา ทางด้านความคิด และทัศนคติอันดีที่จำเป็นต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสานความสัมพันธ์ภายในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2561 ให้มีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน มีความรักและสามัคคี และยึดมั่นในสถาบันการศึกษา
  2. เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้มีความสนิทสนมกลมเกลียวกันมีความรักและสามัคคีพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความเคารพและสามารถดูแลกันได้รวมถึงสามารถปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายารวมไปถึงด้าน วิชาการด้านต่างๆได้
2019-09-04T01:00:10+07:00