อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUNQA

เวลา: วันอังคารที่ 20 เมษายน 2561

สถานที่: ห้องบรรยาย 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การดำเนินงาน:

การอบรมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA และมีแนวทางในการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น สระแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2019-09-04T01:01:13+07:00