วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ (ขยายผล) กิจกรรมอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3

              วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ (ขยายผล) กิจกรรมอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านสุขภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมถึงเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไปโดยการอบรมในครั้งนี้ มีการบรรยายความรู้ด้านสุขภาพ ในเรื่องโรคต่างๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคทั่วไปที่พบบ่อย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คนและได้รับความร่วมมือจากอาสาจุฬาภรณ์รุ่นที่ 3 (อ.บ้านหลวง จ.น่าน) เป็นอย่างดี
2024-01-05T17:21:20+07:00