วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดกิจกรรมทบทวนประสบการณ์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 “Annual Student Experience Review for Year 3 Medical Students”

      วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-10.30 น. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดกิจกรรมทบทวนประสบการณ์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 “Annual Student Experience Review for Year 3 Medical Students” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ในช่วงเวลา 10.30-12.00 น. นักศึกษาแพทย์ยังได้เข้าพบอนุศาสกรายบุคคล เพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่และความก้าวหน้าทางการเรียนในช่วงปีที่ผ่านมา รวมทั้งนักศึกษาและอนุศาสกได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน
ในช่วงบ่าย 13.00-15.30 น. นักศึกษาแพทย์แต่ละคนได้เข้าพบประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและคณบดี รายบุคคล เพื่อให้ผู้บริหารได้ติดตามปัญหาและอุปสรรคในรอบปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา รวมทั้งการวางแผนสำหรับการเดินทางไปทำวิจัยในชั้นปีที่ 4 ณ สหราชอาณาจักร หรือ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้
2024-01-05T17:20:14+07:00