ภาพบรรยากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ UCL-CRA Faculty Development and Capacity Building Conference ครั้งที่ 5

           วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ University College London สหราชอาณาจักร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ UCL-CRA Faculty Development and Capacity Building Conference ในระหว่างวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ และอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนบุคลากรของสถาบันร่วมสอนในด้านการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษา และการพัฒนาทักษะการสอน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก University College London โดยมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีหัวข้อหลักคือ “Transition in Medical Education: Supporting Students to Succeed” ซึ่งแบ่งเป็นหัวย่อยในการอบรมแต่ละวัน เช่น What is teaching and what is learning?, OSCE Development Masterclass, Workplace Based Assessment (WPBA), Teaching and assessing professionalism, Single Best Answer Masterclass, Enhancing Interactive Teaching Innovations เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายในหัวข้อ “What is Quality in Medical Education” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกันยิกา ชำนิประศาสน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย สุนทรโลหะนะกูล คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อดังกล่าวฯ ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงกัญชนา ง้าวสุวรรณ อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และนายสาธุ วงศาโรจน์ นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ชั้นปีที่ 1

2024-01-05T17:10:28+07:00