ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน มาเป็นประธานในพิธี
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ รูปแบบการเรียนการสอน รวมถึงเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในหลักสูตร
2022-11-14T11:22:21+07:00