ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดงานโครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานชั้นปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีโอกาสการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน

2022-11-14T11:21:13+07:00